1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad OÜ  Ehitus24 ja kasutajate vahelisi suhteid ehitus24.ee teenuste kasutamisel.

1.2. Alljärgnevad mõisted kannavad Kasutustingimustes alljärgnevat tähendust:

o            Ehitus24.ee – internetiaadressil www.ehitus24.ee asuv teenuste osutamise keskkond;

o            kasutajakonto – ehitus24.ee kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;

o            Kasutaja – isik, kellel on ehitus24.ee kasutajakonto või tema poolt volitatud isik;

       2. OÜ Ehitus24  KOHUSTUSED

2.1. OÜ Ehitus24 on kohustatud hooldama ja jälgima ööpäevaringselt ja kõikidel nädalapäevadel teenuste toimimist ja nende kasutajatele kättesaadavust.

2.2. OÜ Ehitus24 kohustub tagama teenuste kasutajate abistamiseks klienditoe toimimise e-maili aadressil info@ehitus24.ee

        3.  PIIRANGUD EHITUS24.EE TEENUSTE KASUTAMISEL

3.1. Teenuste kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

3.2. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on ehitus24.ee teenuste kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud tegude tegemine:

3.2.1. juurdepääsu tekitamine Internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole kasutajale lubatud;

3.2.2. autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole antud kasutajal lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;

3.2.3. arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

3.2.4. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;

3.2.5. arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;

3.2.6. julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

3.2.7. kas otseselt või kaudselt teistele Internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, kui need on vastuolus käesolevates Kasutustingimustes sätestatuga;

3.2.8. ehitus24.ee teenuseid kasutades Internetivõrgu töö või teiste teenuste kasutajate häirimine;

3.2.9 ehitus24.ee keskkonda sisestada libapakkumisi ja/või hankeid;

        4. VASTUTUS

4.1 OÜ Ehitus24 vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil , kusjuures OÜ Ehitus24 ei võta endale mistahes vastutust seoses kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:

4.1.1. kui kahju on tekkinud OÜ Ehitus24 -st mitteolenevatel põhjustel tekkinud häiretest teenuste osutamisel või teenuste kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses;

4.1.2. kui kahju on tekkinud OÜ Ehitus24 -st mitteolenevatel põhjustel kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena,

4.1.3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena Internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;

4.1.4. kui kasutajal on pretensioone teenuste kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.

4.2. Teenuste kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult :

4.2.1. tema poolt teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivas seadusandluses sätestatuga;

4.2.2. teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest seadusandlusega sätestatud korras;

4.2.3. kahjude eest, mis tekivad kasutajale endale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega kasutaja poolt.

4.3. OÜ Ehitus24 -l on õigus tingimusteta ja viivitamatult peatada teenuste kasutamise võimalus, teavitades sellest võimaluse korral kasutajat, juhul, kui kasutaja eirab punktides 3.2. loetletud keelde või OÜ Ehitus24 -il on põhjendatud kahtlus, et kasutaja võib neid keelde eirata.

4.4. Juhul kui sisselogimist nõudvate teenuste kasutaja ei likvideeri talle p.4.3. nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul selles nimetatud puudusi või juhul kui OÜ Ehitus24 -il ei ole võimalust kasutajale hoiatust edastada või juhul kui kasutaja kasutajakonto mistahes põhjustel suletakse, on OÜ Ehitus24 -il õigus viivitamatult kustutada vastava kasutajaga seotud teenuste vahendusel kasutaja poolt sisestatud ja/või talletatud informatsioon.

4.5. OÜ Ehitus24 -il on õigus tutvuda talle sobival ajal kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega, kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes sätestatuga.

      5. Isikuandmete töötlemine

5.1 Ehitus24.ee kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult Ehitus24.ee teenuste osutamiseks. Teil on õigus nõusolek isikuandmete töötemiseks igal ajal tagasi võtta olenemata lepingu kehtivusajast. Selleks andke oma soovist teada info@ehitus24.ee.

5.2 Saadame Teile uudiskirju ning pakkumisi Teie e-maili aadressile ainult juhul, kui olete selleks avaldanud soovi.

5.3 Teil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

5.4 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest  e-posti teel info@ehitus24.ee.

5.5 Kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

      6. Lepingust taganemine

6.1 Kui teenuse osutamine on juba alanud ja toimub tõrgeteta, ei ole võimalik lepingust taganeda vastavalt võlaõigusseaduse paragrahv 47 lõike 3 punktile 13.  Samas säilib Teil õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Selleks palun kirjutage oma soovist info@ehitus24.ee. Raha tasutud teenuse eest sel juhul ei tagastata.

6.2 Proovime teha kõik endast oleneva, et Teie tellimus täita, kuid kui mingil põhjusel ei ole võimalik teenust osutada ettenähtud aja jooksul,  teavitame sellest esimesel võimalusel, lõpetame müügilepingu ennetähaegselt ning tagastame kogu tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

6.3 Juhul kui teenuse osutamisel esineb tõrkeid, tuleb meid sellest viivitamata teavitada e-posti aadressil info@ehitus24.ee. Kui tõrkeid ei ole võimalik 7 päeva jooksul kõrvaldada, lõpetame müügilepingu ennetähaegselt. Tagastame teenuse kasutamisest ülejääva raha. Näiteks kui ühe kuulist paketti oli võimalik enne tõrkeid kasutada ainult 7 päeva, siis makstakse tagasi kuu ajalisest paketist ülejääv summa. Tagastame raha  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingu lõpetamisest. 

        7. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS

7.1. Kasutustingimused jõustuvad nende kasutajapoolsele aktsepteerimisele OÜ Ehitus24 poolt kinnituse kuvamise hetkest alates ja kehtivad tähtajatult.

7.2. OÜ Ehitus24 -il on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest ehitus24.ee keskkonda.

7.3. OÜ Ehitus24 -il on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta , teavitades kasutajat muudatustest ja täiendustest vähemalt 15 kalendripäeva enne nende kehtima hakkamist e-posti teel või muul mõistlikul viisil. Juhul, kui nimetatud aja jooksul ei ole kasutaja teatanud oma soovist teenuste kasutamine lõpetada, loetakse, et kasutaja on muudatused aktsepteerinud ega oma selles osas mingisuguseid pretensioone.

 

Kuulutuse lisamine

Kuulutust on võimalik lisada peale registreerumist. Selleks vajutage “Lisa kuulutus”. Kui Te olete registreerunud kasutaja, tuleks kõigepealt logida kontole sisse ja seejärel vajutada “Lisa kuulutus” ning võitegi asuda kuulutuse andmeid sisestama. Kui kõik andmed on sisestatud, vajutage “Lisa kuulutus”.

Kuulutuste lisamine on tasuline ja hinnakiri on olemas alamlehel hinnakiri.

Olen Kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.